Πολιτική ασφάλειας τροφίμων

Οικοτεχνική παραγωγή μαρμελάδας και γλυκών κουταλιού. Βασική αρχή και δέσμευση της επιχείρησης, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που καλύπτουν τις διατροφικές τους ανάγκες (συμπεριλαμβανομένου και των πιθανών ευαίσθητων χρηστών), να  συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα συμπεριλαμβανομένου και των συστάσεων των αρμοδίων αρχών) και να επιτυγχάνουν τους στόχους  ποιότητας που θέτει. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων, σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχείρησης και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ασφάλεια των πελατών της αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας την βιωσιμότητά της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις αρχές του  H.A.C.C.P., το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την επιχείρηση για όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους και για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε δραστηριότητας.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να προάγουν την Ασφάλεια των τροφίμων σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών του, ώστε να εξασφαλίζεται η Ασφάλεια των τροφίμων. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η επιχείρηση αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

Για την επιχείρηση